Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

flabbergasted
9475 9294 390
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
flabbergasted
1089 2e44 390
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted
0588 86a0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted

November 23 2018

flabbergasted
4187 3a1f 390
Reposted fromTamahl Tamahl viastrzepy strzepy

October 28 2018

flabbergasted
6431 5c38 390
Reposted fromlunainforest lunainforest viastrzepy strzepy
flabbergasted
7474 f79e 390
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viastrzepy strzepy
flabbergasted
0989 14a4 390
Reposted fromissul issul viastrzepy strzepy
flabbergasted
5396 098a 390
Reposted fromreycio reycio viastrzepy strzepy

October 27 2018

flabbergasted
flabbergasted
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamothsdevourer mothsdevourer

October 22 2018

flabbergasted
8774 639a 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
flabbergasted
8879 a213 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
flabbergasted
3463 4f10 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
flabbergasted
4666 84a0 390
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viastrzepy strzepy
flabbergasted
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted
7702 d8e5 390
Reposted frommsofall msofall viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted
Paraliż komunikacyjny w dniu 21 października 2008r. Był to efekt pierwszych opadów śniegu w tym sezonie. Choć śnieg padał stosunkowo krótko, wystarczyło to, aby większość podróżnych wybrała auto jako środek transportu. Dodatkowo remonty kilku ważnych wrocławskich ulic (m.in. Grabiszyńska, al. Hallera) sprawiły, że całe miasto dosłownie stanęło. Zdjęcie autorstwa "corckie" (ssc).

Reposted fromczinok czinok vialiveattherainbow liveattherainbow

October 17 2018

flabbergasted
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl