Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

flabbergasted
3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
flabbergasted
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakotfica kotfica
flabbergasted
2050 f6a9 390
Reposted fromseverine severine viakotfica kotfica
flabbergasted
6378 28bc 390
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka vianiiks niiks

June 21 2017

flabbergasted
0148 d196 390
Reposted fromfelicka felicka viakotfica kotfica

June 18 2017

3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaphilomath philomath
flabbergasted
4088 b347 390
Reposted fromkyte kyte viablackenedsky blackenedsky
0755 1259 390

dumbfun:

Title: “Found”

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viagrzej grzej
flabbergasted
Reposted fromiblameyou iblameyou viaasz asz
5246 e2e1 390

theaestheticloner:

// The electricity between us was insane //

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaasz asz
3528 7459 390
8463 2d65 390
Reposted from1love1hope 1love1hope viahironie hironie

June 17 2017

flabbergasted
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaasz asz
5535 0449 390

June 11 2017

flabbergasted
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagrzej grzej
6749 68f0 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl