Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

flabbergasted
9308 6afe 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
flabbergasted
flabbergasted
flabbergasted
flabbergasted
7129 3560 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
flabbergasted
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viatake-care take-care
flabbergasted
6884 8293 390
Reposted fromfascinated fascinated viaszydera szydera
5524 e179 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagrzej grzej
flabbergasted
2801 b5ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
flabbergasted
flabbergasted
flabbergasted
5318 c7a1 390
Reposted fromverronique verronique viakotfica kotfica
flabbergasted
2275 d9e7 390
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viakotfica kotfica
flabbergasted
6667 6c1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
flabbergasted
3802 2d64 390
flabbergasted
0394 ce3d 390
Reposted fromrol rol viakotfica kotfica

April 09 2018

2606 91ce 390

happymoomin:

Down came a star child (New Moomin 1972)

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaszydera szydera
flabbergasted
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszydera szydera
flabbergasted
3726 5d84 390
Reposted fromtelewizja telewizja vianikotyna nikotyna
flabbergasted
3726 5d84 390
Reposted fromtelewizja telewizja vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl