Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

flabbergasted
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viamothsdevourer mothsdevourer
flabbergasted
6540 54ec 390

October 16 2018

flabbergasted
3578 06c7 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted

October 15 2018

flabbergasted
1142 e0eb 390
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy

October 14 2018

flabbergasted
3234 e64d 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy

October 09 2018

flabbergasted
7752 422b 390
...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
4006 1ffc 390
Reposted frombwana bwana viainsanedreamer insanedreamer
flabbergasted

October 07 2018

flabbergasted
3965 9e16 390
Reposted fromblubra blubra viaszydera szydera
flabbergasted
4487 4223 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasarazation sarazation
flabbergasted
6462 7212 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaszydera szydera
flabbergasted

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viatake-care take-care
flabbergasted
4528 cd01 390
"I stopped looking for the light. I decided to become it instead".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via0 0
flabbergasted
6196 2a00
Reposted fromcarol91 carol91 viakotfica kotfica
flabbergasted
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via0 0
flabbergasted
7146 7cf6 390
Reposted frompunisher punisher viacrispybones crispybones
flabbergasted
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer

October 01 2018

flabbergasted
4051 7ac3 390
Reposted frombartekbartek bartekbartek via0 0
flabbergasted
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl