Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2018

flabbergasted
6648 0885 390
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
flabbergasted
6781 0c11 390
Reposted frompsychedelix psychedelix

August 21 2018

flabbergasted
0770 6197 390
super plan kurwo
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
5880 93f8 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastrzepy strzepy

August 20 2018

flabbergasted
Reposted fromsilence89 silence89 viastrzepy strzepy
flabbergasted
4739 9b2b 390
Reposted fromrol rol viastrzepy strzepy
3068 c5f0 390
Reposted fromidiod idiod viachceblantao5rano chceblantao5rano

August 07 2018

flabbergasted


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
3934 caeb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
flabbergasted
flabbergasted
4206 7fce 390
Reposted fromqb qb viablackenedsky blackenedsky

July 30 2018

flabbergasted
9345 a3b4
Reposted fromkatalama katalama viastrzepy strzepy
flabbergasted
0825 230e 390
flabbergasted
4805 7fff 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
flabbergasted
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera

July 23 2018

flabbergasted
9490 e6ef 390
Reposted fromanheros anheros viastrzepy strzepy
3068 c5f0 390
Reposted fromidiod idiod viastrzepy strzepy
flabbergasted
1817 3543 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy

July 22 2018

flabbergasted
7845 3f35 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszydera szydera
8986 3e3a 390
Reposted fromreckon reckon viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl